Warszawa: Zakup usługi restauracyjnej w formie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 272953 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260521 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Dwóch Mieczy 22a, 04-491 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6129465, 6119994, faks 022 6129465, 6119994.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi restauracyjnej w formie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup na okres od dnia 01 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. usługi restauracyjnej w formie gorących posiłków dla około 77 osób dziennie, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie: - przygotowywania i wydawania obiadów w lokalu Wykonawcy na podstawie decyzji administracyjnych i imiennych kart obiadowych; - przygotowywania i dostarczania obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu (DDP) w Warszawie, ul. Plutonowych 10 - w przypadku oddania do użytkowania budynku przy ul. Plutonowych 10 w okresie realizacji zamówienia. Przewidywana w okresie realizacji zamówienia liczba wydawanych obiadów - do 6.450, w tym: -w lokalu Wykonawcy: do 62 obiadów dziennie od poniedziałku do piątku (razem: do 3.990 obiadów w okresie realizacji zamówienia); - w lokalu Wykonawcy: do 60 obiadów dziennie w soboty i niedziele (razem: do 1.500 obiadów w okresie realizacji zamówienia); - dostarczenie do DDP: do 15 obiadów dziennie od poniedziałku do piątku (razem: do 960 obiadów w okresie realizacji zamówienia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66306,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę