Warszawa: Zakup usługi restauracyjnej w formie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 301 - 2008; data zamieszczenia: 02.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Dwóch Mieczy, 04-491 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6129465, 6119994, fax 022 6129465, 6119994.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi restauracyjnej w formie gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi restauracyjnej w formie gorących posiłków dla około 110 osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie: 1. przygotowywania i wydawania obiadów w lokalu Wykonawcy na podstawie decyzji administracyjnych i imiennych kart obiadowych; 2. przygotowywania i dostarczania obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 w Warszawie. Termin świadczenia usługi: od dnia 02 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., siedem dni w tygodniu - od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem następujących dni świątecznych: 23 - 24 marca, 01 maja, 03 maja, 22 maja, 15 sierpnia (łącznie 267 dni). Łączna liczba wydawanych obiadów w okresie obowiązywania umowy - do 29.370.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 252582 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)