Misja


      bip

dyplom


                                                                     Tekst ujednolicony

uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą:

1) nr XLIII/1362/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 9284);
2) nr LXIII/1961/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009. r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 168, poz. 4883 );
3) nr LXVIII/2157/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213, poz. 6857);
4) nr LXXIV/2314/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1243);
5) nr XXIX/614/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501);
6) nr XXXIV/823/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r.


                                                                     Uchwała Nr XXIX/918/2008
                                                           Rady miasta stołecznego Warszawy
                                                                     z dnia 17 kwietnia 2008 roku


w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 595 z późn. zm. ) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się statuty następującym ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy:
1) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
2) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
3) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
4) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
5) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;
6) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy;
7) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy;
8) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;
9) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy;
10) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
11) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;
12) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
13) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy;
14) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy;
15) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy;
16) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
17) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
18) Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

- w brzmieniu załączników odpowiednio Nr 1-18 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/1199/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96, poz. 2621), zmieniona uchwałą Nr LX/1641/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7119) i uchwałą Nr VII/175/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 87, poz. 2013).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy, o których mowa w § 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.

                                                                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                                                                          Rady m.st. Warszawy
                                                                                                                                                          ( − )
                                                                                                                                     Ewa Malinowska-Grupińska
_______________________________________

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487, Nr 164, poz. 1366, Nr 180, poz. 1493, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 135, poz. 950, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818.


                                                                                                                                                                Załącznik Nr 8
                                                                                                                                  do uchwały Nr XXIX/918/2008
                                                                                                                                                  Rady m.st. Warszawy
                                                                                                                                          z dnia 17 kwietnia 2008 r.
                                                                                                                                     w sprawie nadania statutów
                                                                                                                                  ośrodkom pomocy społecznej
                                                                                                                                                           m.st. Warszawy                  STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

                                                                                     Rozdział I

                                                                        Postanowienia ogólne


§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, zwany dalej "Ośrodkiem", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.),
6a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),
6b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
7) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Plutonowych 10.


                                                                                     Rozdział II

                                                                       Zakres działania Ośrodka

§ 3. 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które zamieszkują na terenie dzielnicy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji.
§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:
1) prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
3) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie pomocy w naturze,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
8) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
9) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
11) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
12) pracę socjalną,
13) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
14) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
15) udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
19) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
20) organizowanie prac społecznie użytecznych,
21) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
22) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
23) zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
24) ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywania umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
25) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
26) udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m.st. Warszawy,
27) udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy.

§ 5. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1) udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
2) organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
3) organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,
4) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
5) prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej,
6) prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
7) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:
1) (uchylony),
2) (uchylony),
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
4) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5) prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
7) udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
8) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
8a) zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
9) wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
10) udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 7. 1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych. 2. Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

3. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w pracach tego zespołu.
§ 8. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

§ 9. W granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka realizacja niektórych zadań Ośrodka może być zlecana innym podmiotom.

                                                                               Rozdział III
                                                                                    
                                                          Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

                                                                               Rozdział IV

                                                         Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 12. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców w liczbie określonej w regulaminie organizacyjnym Ośrodka oraz głównego księgowego.
4. W celu usprawnienia obsługi osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Dyrektor może tworzyć filie Ośrodka.

§ 13. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§ 14. 1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m. st. Warszawy.
2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
§ 15. Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka, wykonując zadania Ośrodka, w sprawach przewidzianych ustawami, działają na podstawie upoważnień Rady m.st. Warszawy oraz upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy.
§ 16. Dyrektor Ośrodka:

1) przedkłada do opinii Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka,
2) składa Radzie m.st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka wraz z opinią Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 17. 1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
2. Koordynację współpracy Ośrodka z innymi ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy i kontrolę działania Ośrodka w zakresie spójności z polityką społeczną m.st. Warszawy realizuje Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych.

                                                                               Rozdział V

                                                                 Postanowienia końcowe

§ 18. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.