Misja


      bip

dyplom


Dział Pomocy i Integracji Społecznej

Koordynator Pracy Środowiskowej:
Anna Raczkowska
telefon: (22)673 54 12 wew 32
e-mail: pracowniksocjalny@opsrembertow.waw.pl
W temacie wiadomości należy wpisać nazwisko pracownika socjalnego lub ulicę.

Wykaz ulic pracowników socjalnych.

Godziny pracy działu:
Poniedziałek: 08.00-16.00
Wtorek: 8.00-10.00
Środa - Piątek 08.00-16.00

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom z powodu:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeśli miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 542 zł, zaś dochód rodziny nie przekracza kwoty 456 zł na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe waloryzowane jest raz na trzy lata.

Świadczenia przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2 - 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy..

Przez dochód rozumie się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Decyzje o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

FORMY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
1. Praca socjalna
2. Pomoc finansowa
3. Pomoc rzeczowa
4. Pomoc usługowa

Wszelkich szczegółowych informacji o zakresie świadczonej pomocy udzieli rejonowy pracownik socjalny.Wykaz ulic pracowników socjalnych
Podział dni terenowych pracowników socjalnych