Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 69424-2016 z dnia 2016-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych) świadczonych na rzecz osób określonych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r....
Termin składania ofert: 2016-04-04

Warszawa: Zakup usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania
Numer ogłoszenia: 95860 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69424 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 673 54 12, faks 22 611 99 94.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych) świadczonych na rzecz osób określonych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują m. in.: - usługi gospodarcze: zakupy podstawowych, niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych, przemysłowych, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego w najbliższym sklepie; pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (klient chodzący); pomoc przy przygotowywaniu / gotowaniu posiłków - z uwzględnieniem diet; przynoszenie obiadów ze wskazanej przez Zamawiającego placówki gastronomicznej; podawanie posiłku - śniadania / obiadu / kolacji; pomoc przy spożywaniu posiłku; utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego; utrzymanie w bieżącej czystości łazienki i urządzeń sanitarnych / kuchni / mieszkania; pranie bielizny pościelowej i odzieży (jeśli klient ma pralkę) / zanoszenie do pralni, magla; przynoszenie wody, węgla i palenie w piecu; zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, napraw urządzeń domowych; załatwianie spraw urzędowych; podtrzymywanie psychofizycznej sprawności; - pielęgnacyjne (niemedyczne): toaleta chorego w łóżku; zmiana bielizny pościelowej i nocnej; słanie łóżka; usprawnianie chorego w łóżku; pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych; podawanie leków. Usługi opiekuńcze (gospodarcze i pielęgnacyjne) świadczone będą na rzecz mieszkańców Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, wskazanych przez Zamawiającego. Usługi będą świadczone w granicach administracyjnych Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, a wyjątkowo - w razie konieczności - także poza terenem Dzielnicy Rembertów (np. w razie konieczności dotarcia do placówki ochrony zdrowia). Łączny zakres realizacji zamówienia obejmuje około 15.930 godzin usług opiekuńczych (13.590 godzin - usługi gospodarcze, 2.340 godzin - usługi pielęgnacyjne). Miesięczny wymiar usług opiekuńczych: - gospodarczych, świadczonych dla średnio 55 osób - wyniesie około 1.510 godzin; - pielęgnacyjnych, świadczonych dla średnio 10 osób - wyniesie około 260 godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 434080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ